ผู้ใช้งาน - จัดการบัญชีของฉัน

คุณสมบัติโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร

บัญชีของฉัน สามารถทำการแก้ไขปรับปรุงบัญชีการใช้งานของท่านได้
ข้อมูลส่วนตัว ประกอบด้วย ดังนี้
รหัสผู้ใช้งาน คือรหัสผู้ใช้งานที่ใช้สำหรับทำการเข้าสู่ระบบ ไม่สามารถเปลี่ยนได้
รหัสผ่าน คือรหัสผ่านที่ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ ต้องมีความยาวอย่างน้อย 4 ตัวอักษร
ยืนยันรหัสผ่าน คือให้ป้อนรหัสผ่านอีกครั้งให้ตรงกัน ต้องมีความยาวอย่างน้อย 4 ตัวอักษร
ชื่อ - นามสกุล คือชื่อ - นามสกุลของผู้ใช้งาน ซี่งจำเป็นต้องกรอกข้อมูล
อีเมล คืออีเมลของผู้ใช้งาน ซี่งจำเป็นต้องกรอกข้อมูล และกรอกรูปแบบอีเมลให้ถูกต้อง
โทรศัพท์ คือโทรศัพท์ของผู้ใช้งาน

ปุ่ม เรียกดู สำหรับเลือกรุปภาพ ซึ่งประเภทไฟล์ต้องเป็น gif,jpg,png และมีขนาดไม่เกิน 100K เท่านั้น
ปุ่ม อัพโหลดรูป สำหรับอัพโหลดรูปประจำตัวสู่ระบบ
ลิงค์ ลบรูปประจำตัว สำหรับลบรูปประจำตัวของผู้ใช้งาน
ปุ่ม บันทึก สำหรับบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้งาน