คุณสมบัติเวอร์ชั่นฟรี

 • จำนวนผู้ใช้งาน

  2 ผู้ใช้งาน

 • ชนิดไฟล์ที่อัพโหลด

  ไม่จำกัด

 • สร้างตู้เอกสาร

  ไม่เกิน 2 ตู้เอกสาร

 • เพิ่มไฟล์แต่ละตู้เอกสาร

  ไม่เกิน 20 ไฟล์

 • กำหนดคำค้นหา

  มี

 • ราคา

  ฟรี

 • ทดลองใช้งานฟรี

คุณสมบัติเวอร์ชั่นเต็ม

 • จำนวนผู้ใช้งาน

  ตามแพ็คเกจ (ติดต่อสอบถาม)

 • ชนิดไฟล์ที่อัพโหลด

  ไม่จำกัด

 • สร้างตู้เอกสาร

  ไม่จำกัด

 • เพิ่มไฟล์แต่ละตู้เอกสาร

  ไม่จำกัด

 • กำหนดคำค้นหา

  มี

 • ราคา

  ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 094-482-7374